S11. Bò Bía (2 cuốn )

Special Offer
S11. Bò Bía (2 cuốn )

S11. Bò Bía (2 cuốn )

6.90€

- Rouleaux de printemps à la façon 13 (salade, œuf, saucisse, manioc)

- Summer rolls (salads, egg, sausage, jicama)

- 特别生春;(鸡蛋,木薯,蔬菜,玫瑰肠)

S10. Bò Cuốn (1 cuốn cắt làm 2)

S10. Bò Cuốn (1 cuốn cắt làm 2)

S10. Bò Cuốn (1 cuốn cắt làm 2)

6.60€

- Rouleaux de printemps au bœuf (coupé en 2)

- Beef spring rolls

- (牛肉)生春卷

S13.  Nem nướng cuốn Nha Trang

Special Offer
S13.  Nem nướng cuốn Nha Trang

S13.  Nem nướng cuốn Nha Trang

7.90€

-  Rouleaux aux tranches de porc grillé du région Nha Trang 

-  Chargrilled five spice pork roll

-(芽庄)烤猪肉片生春卷

S12. Bánh Tôm Hồ Tây

Special Offer
S12.  Bánh Tôm Hồ Tây

S12. Bánh Tôm Hồ Tây

8.20€

-  Galettes de crevettes 

-  West lake shrimp fritters

-  炸虾饼