VG6. Mì Xào Mềm Hoặc Giòn

VG6. Mì Xào Mềm Hoặc Giòn

VG6. Mì Xào Mềm Hoặc Giòn

14.50€

Nouilles Sauté Avec Tofu Et Légumes (Molles Ou Croustillantes)

VG5. Canh Chua Chay

VG5. Canh Chua Chay

VG5. Canh Chua Chay

14.50€

Soupe Végétarien Au Tamarin Avec Tofu

VG4. Bún Bì Chay Chả Giò

VG4. Bún Bì Chay Chả Giò

VG4. Bún Bì Chay Chả Giò

13.50€

Vermicelles, Tofu, News Végétariens
Vermicelli Salad With Shredded Tofu And Egg Roll

VG3. Bì Cuốn Chay

VG3. Bì Cuốn Chay

VG3. Bì Cuốn Chay

7.50€

Rouleaux De Printemps Végétariens
Shredded Tofu Spring Rolls

VG2. Bánh Xèo Chay

VG2. Bánh Xèo Chay

VG2. Bánh Xèo Chay

13.50€

Crepe Végétarienne Vietnamienne
Vietnamese Crepe With Tofu

VG1. Chả Giò Chay

VG1. Chả Giò Chay

VG1. Chả Giò Chay

6.90€

Nems Végétatiens
Tofu And Mushroom Egg Rolls