E9. Hoành Thánh Chiên (5 cái)

E9. Hoành Thánh Chiên (5 cái)

8.90€

(
- Raviolis aux crevettes frits (5 pièces)

- Fried shrimps wonton (5 pcs)